תקנון

תקנון החברה הישראלית לרפואת ספורט

1. הוראות יסוד החברה הישראלית לרפואת ספורט

1.1 החברה לרפואת ספורט בישראל, (להלן – "החברה"), מעוגנת בהסתדרות הרפואית בישראל (להלן – "הר"י") ופועלת ברוח חוקיה ונהליה.

1.2 הנספחים לתקנון זה ניתנים לשינוי עפ"י החלטת חברי ועד החברה לרפואת ספורט.

2. מטרות החברה הישראלית לרפואת ספורט

2.1 פיתוח וקידום רפואת הספורט בישראל, על ענפיה השונים.

2.2 טיפוח יחסי רעות והקפדה על קיום אמות מידה אתיות-מקצועיות עם עמיתים בארץ ובחו"ל.

2.3 הפצת ידע מקצועי וטיפוח מודעותם של מקבלי ההחלטות הנוגעות לבריאות הספורטאי לנושא רפואת הספורט על היבטיו השונים.

2.4 עידוד לפיתוח מסגרות שיאפשרו הכשרת רופאי ספורט בישראל.

3. סמכויות החברה הישראלית לרפואת ספורט

למימוש מטרותיה רשאית החברה לנקוט כל פעולה חוקית הנראית לה ובכלל זה:

3.1 ארגון כנסים, אירועים והשתלמויות במסגרות ארציות ובינלאומיות.

3.2 קביעת תקנות, נהלים וסדרים לפעילות החברה.

3.3 טיפוח קשרים עם מוסדות ספורט וארגונים לרפואת ספורט בארץ ובעולם.

3.4 הטלת מסי חבר, גיוס כספים וחסויות.

3.5 עידוד קבוצות עניין לפעילות עצמאית במסגרת החברה.

3.6 חלוקת פרסים ומלגות על פי הכללים הנהוגים במלכ"ר.

3.7 ככלל – יזום, תכנון ומימוש כל מה שנחוץ לשם השגת מטרות החברה ויעדיה.

4. רכוש החברה הישראלית לרפואת ספורט

4.1 רכוש החברה והכנסותיה ישמשו אך ורק להשגת מטרותיה וכל חלק מהם לא ישולם ולא יועבר בין אם בצורה של חלוקת רווחים כספיים ובין אם בצורה אחרת, לחברים בה.

4.2 אין באמור בסעיף 4.1 כדי למנוע מבעד החברה לשלם לחבריה עבור שירותים שהיא תקבל מהם ובלבד שהחלטות בעניין זה יתקבלו ע"י רוב חברי הועד וחברי ועדת הביקורת, עפ"י כללי מנהל תקין.

4.3 חלוקת טובות הנאה בין חברי החברה הנה אסורה בתכלית.

5. חברות בחברה הישראלית לרפואת ספורט

בכפוף לתקנון הר"י יהיו בחברה שלושה מסלולי חברות: "חבר מלא",
"חבר נלווה" ו "עמית כבוד".

5.1 חבר מלא (להלן "חבר"). כחברים בחברה יוכלו להתקבל מועמדים שהם:

א. רופאים חברים בהר"י.

ב. בעלי תואר Ph.D במקצועות המאמץ הגופני והבריאות.

5.2 חבר נלווה יוכלו להתקבל מועמדים שאינם נושאים בתואר שלישי, העוסקים במקצועות פארא-רפואיים הקשורים למערכת התנועה ו\או למאמץ גופני.

5.3 עמית כבוד ועד החברה רשאי לבחור עמיתי-כבוד לאחר שיוצגו בפניו מועמדים העומדים בקריטריונים שנקבעו בכפוף לנוהל. עמית כבוד אינו חייב להיות חבר בהר"י ואמור להיבחר בזכות תרומתו לחברה לרפואת ספורט בישראל. ההליכים לבחירת עמיתי-כבוד מעוגנים בנוהל הנקרא "בחירת עמית כבוד".

עמיתי הכבוד יוזמנו לכל פגישות האסיפה הכללית ולאירועים השונים שמארגנת החברה.

6. הרשמת חברים לחברה הישראלית לרפואת ספורט

6.1 חברות בחברה מותנית במילוי הדרישות הכתובות בתקנון, כפי שייקבע מעת לעת.

6.2 מועמד המבקש להצטרף לחברה ימלא טופס הרשמה ויצרף המחאה או כסף מזומן, כנדרש.

6.3 טיפול במקרים חריגים יעשה באמצעות חברי ועדת הביקורת.

7. הפסקת חברות בחברה הישראלית לרפואת ספורט

7.1 פרישה מרצון תתבצע באמצעות הפסקת תשלום דמי-החבר לחברה. פרישת חבר מן החברה אינה פוטרת אותו ממילוי מחויבויות כספיות ואחרות אליהן נדרש טרם פרישתו.

7.2 ועד החברה רשאי להחליט על הפסקת חברות בכל אחד מן המקרים הבאים:

7.2.1 שוכנע הועד בקיום סיבות שאילו היו ידועות לו בעת הרשמת המועמד, הייתה קבלתו נמנעת ברוב קולות.

7.2.2 לא שולמו מסי החבר ו/או תשלומים אחרים שאותם הוא חייב לחברה כדין וזאת, למרות שחברי הועד שלחו אליו 3 הודעות בדואר רשום (ובתנאי שחלפו שלושים יום ממועד הודעה אחרונה).

7.2.3 מסיבות אתיות-מקצועיות מוכחות.

8. זכויות החבר החברה הישראלית לרפואת ספורט

חבר בחברה זכאי:

8.1 להשתתף בימי עיון ובכנסים בינלאומיים שמארגנת החברה.

8.2 להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית, בכפוף לכללי התקנון.

8.3 להיבחר למוסדות השונים, בכפוף לתקנון ולנספחיו, כפי שיהיו תקפים באותה עת.

9. מוסדות החברה הישראלית לרפואת ספורט

 • אסיפה כללית.
 • ועד מנהל – יו"ר הועד, מזכיר, גזבר ועוד ששה חברים (תשעה בסה"כ).
 • ועדת בקורת (שלושה חברים).
 • קבוצות עניין.

9.1 אסיפה כללית

9.1.1 אסיפה כללית היא גוף עליון המאשר מדיניות החברה לרפואת ספורט על-פי כללי הר"י ובכפוף לתקנון.

9.1.2 אסיפה כללית מן המניין תכונס על ידי יו"ר החברה ובהחלטת ועד החברה, לפחות פעם בשנה ותיערך במסגרת הכנס החצי-שנתי שמארגנת החברה.

9.1.3 הודעה על כינוס האסיפה תישלח לחברים, לעמיתי הכבוד ולמוסדות המתאימים, עד שלושים יום לפני המועד שנקבע. באסיפה ידונו הנושאים אשר ועד החברה קיבל החלטה להעלותם על סדר היום. נושאים חריגים יועלו לדיון בסעיף שונות וזאת, על פי שיקולו של יו"ר האסיפה.

9.1.4 ישיבות האסיפה פתוחות לכל החברים (גם לאלו שאינם בעלי זכות הצבעה) הרשומים בחברה. ההצבעה מותרת לחברים מלאים הרשומים בחברה באותה שנה.

9.1.5 אסיפה תחשב כחוקית אם בפתיחתה ישתתפו בה לפחות 50% מן החברים הרשומים כדין. בהיעדר קוורום חוקי בשעה יעודה לפתיחת אסיפה, תידחה פתיחתה ב-30 דקות ותהיה חוקית בכל מספר משתתפים.

9.1.6 יו"ר ועדת הביקורת ואחד מחבריה ישמשו כיו"ר וכמזכיר האסיפה. יו"ר האסיפה ימלא תפקידו מתחילת הישיבה ועד סופה. באם נבצר מבעדו לסיים תפקידו ימלא את מקומו מזכיר האסיפה. רשאי יו"ר האסיפה לדחות את המשכה למועד אחר ובלבד שקיבל הסכמתם של רוב החברים לכך.

9.1.7 נושאי תפקידים מרכזיים בחברה – יו"ר, מזכיר, גזבר, ויו"ר ועדת ביקורת, ידרשו להגיש דוחות שנתיים בכתב

9.1.8 המאזן הכספי יובא לידיעת החברים לאחר בדיקתו ואישורו ע"י חברי ועדת הביקורת. לאישור הדו"ח הכספי רשאית ועדת הביקורת להסתייע בשירותי איש מקצוע בתחום הפיננסי.

9.1.9 האסיפה תהיה רשאית לדון במסי החבר, לאשר את גובהם או להסמיך את ועד החברה בכדי לקבוע את שיעורם ואת אופן גבייתם.

9.1.10 האסיפה תהיה רשאית לדון בתקציב, בתוכניות הפעולה, ובכל עניין אשר יובא בפניה.

9.1.11 החלטות האסיפה תתקבלנה ברוב רגיל אלא אם יקבע אחרת. החלטות לשינויים בתקנון מחייבות רוב של שני שלישים מבעלי זכות ההצבעה המשתתפים באסיפה.

9.1.12 האסיפה תבחר אחת לשלוש שנים את יו"ר החברה ואת חברי הועד וועדת הביקורת. כל אסיפה תהא רשאית לדון ולהחליט על החלפת נבחרי הועד ונושאי התפקידים השונים.

9.1.13 ועד החברה רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין ועליו לעשות זאת לפי דרישה בכתב של יו"ר ועדת הביקורת או של 25% מכלל החברים בחברה.

9.1.14 אסיפה שלא מן המניין תתנהל על פי כללי התקנון הנהוגים בעת כינון אסיפה כללית רגילה.

9.1.15 עמיתי הכבוד יוזמנו לכל אחת מן האסיפות הכלליות.

9.2 ועד מנהל של החברה הישראלית לרפואת ספורט

הועד מורכב מהנהלה שתכלול -יו"ר (רופא, בבחירה נפרדת) שמונה חברי ועד, ושלושה חברי ועדת ביקורת. חברי הועד ימנו ארבעה רופאים (ביניהם מזכיר וגזבר) וארבעה שאינם רופאים (ממקצועות הבריאות והספורט). בין שלושת חברי ועדת הביקורת יהיה לכל הפחות רופא אחד וחבר אחד שאינו רופא. היו"ר היוצא יסייע ליו"ר הנבחר במילוי תפקידו עד שנה לאחר הבחירות. משך כהונת חברי הועד תהיה שלוש שנים, ובחירתם תיעשה במהלך האסיפה הכללית עפ"י כללי התקנון (ראה נספח – "נוהל בחירות"). הגזבר והמזכיר ימונו ע"י חברי הועד הנכנס בישיבה הראשונה שלאחר הבחירות. לסגן-יו"ר החברה יתמנה מי שיזכה במספר הקולות הגדול ביותר אחרי היו"ר. הועד הנכנס יהיה רשאי למנות ועדות ולקבוע נוהלי עבודה חדשים.

חובות הועד החברה הישראלית לרפואת ספורט וסמכויותיו

9.2.1 ייצוג החברה, בכפוף להחלטות האסיפה הכללית, התקנון ונספחיו.

9.2.2 אישור הוצאות יו"ר, גזבר ומזכיר.

9.2.3 דיון, קבלת החלטה ובהתאם לכך, ביצוע המלצות ועדת הביקורת תוך פרק זמן סביר.

9.2.4 אישור התקציב השנתי והקפדה על שמירת מסגרתו.

9.2.5 הקמת ועדות וקביעת נוהלי עבודה פנימיים.

9.2.6 דיון והחלטה בכל נושא ועניין הנוגעים לתפקוד החברה, כפי שיובא בפני הועד.

9.2.7 החלטות הועד מתקבלות על פי דעת הרוב. במקרה של שוויון תכריע דעת היו"ר.

9.2.8 הועד יקיים לפחות חמש פגישות בשנה. סדר היום ישלח לחברים לפחות שבוע מראש.

9.2.9 פחת מספר חברי הועד לארבעה ומטה, יכנס היו"ר תוך שלושים יום, אסיפה כללית שלא מן-המניין לקביעת ההרכב שיכהן בפועל עד למועד סיום כהונתו של הועד הנוכחי.

9.2.10 חברי הועד היוצא ידרשו להעביר לחברי הועד הנכנס כל מידע רלוונטי המצוי ברשותם.

9.3 יו"ר הועד החברה הישראלית לרפואת ספורט

9.3.1 כיו"ר ועד החברה יוכל להיבחר חבר מלא בעל תואר MD.

9.3.2 יו"ר הועד ייבחר לתקופת כהונה של שלוש שנים. משך כהונתו מוגבל לשתי תקופות רצופות ונשמרת זכותו להיבחר שוב לאחר תקופת צינון של שלוש שנים. בתום שתי כהונות רצופות רשאי היו"ר היוצא להיבחר כחבר בוועד ולשאת בכל תפקיד שהוא (למעט יו"ר).

9.3.3 היו"ר יפעל על פי החלטות שתתקבלנה באסיפה הכללית ובוועד החברה, בכפוף לתקנון ובהתאם לנהלים, כפי שיקבעו מעת לעת באישור חברי הועד.

9.3.4 במקרה של צורך בקבלת החלטה עקרונית רשאי היו"ר לכנס ישיבה מיוחדת של הועד ולזמן לדיון אנשי מקצוע מתאימים, על פי שיקול דעתו.

9.3.5 יו"ר החברה, סגנו, המזכיר והגזבר, ינהלו בפועל את ענייניה השוטפים של החברה.

9.3.6 במקרה של התפטרות יו"ר ו/או במידה ונבצר ממנו למלא תפקידו מכל סיבה שהיא – יכנס סגנו את חברי הועד תוך 30 יום ממועד קבלת הודעה, לבחירת יו"ר חדש שישמש בתפקיד זה עד תום תקופת כהונת הועד.

9.4 מזכיר החברה הישראלית לרפואת ספורט

9.4.1 בישיבת הועד הראשונה שלאחר הבחירות ימנו חברי הועד הנכנס את מזכיר החברה.

9.4.2 המזכיר יהיה כפוף ליו"ר החברה ויפעל על פי התקנון, בשיתוף מלא עם היו"ר ובתיאום עם הגזבר, למימוש המדיניות שתיקבע ע"י חברי הועד והנוכחים באסיפה הכללית האחרונה.

9.4.3 התפטר המזכיר, ימנו חברי הועד מועמד אחר בכדי למלא תפקיד זה עד תום כהונתם.

9.5 גזבר החברה הישראלית לרפואת ספורט

9.5.1 בישיבת הועד הראשונה שלאחר הבחירות ימנו חברי הועד הנכנס את גזבר החברה.

9.5.2 הגזבר אחראי לביצוע הפעולות הכספיות של החברה בכפוף למדיניות האסיפה ובהתאם להחלטות הועד. הגזבר יגיש דו"ח על הוצאות והכנסות החברה פעם בשנה לפחות.

9.5.3 חובתו של הגזבר להתריע בפני חברי הועד על כל חריגה מן התקציב המתוכנן.

9.5.4 התפטר הגזבר, יבחרו חברי הועד מועמד אחר בכדי למלא תפקיד זה עד תום כהונתם.

9.6 ועדת הביקורת החברה הישראלית לרפואת ספורט

9.6.1 יו"ר ועדת הביקורת ושני חברים נוספים ייבחרו ע"י האסיפה הכללית פעם בשלוש שנים.

9.6.2 ועדת הביקורת תדון ותפסוק בכל עניין הכרוך בפירוש התקנון והחלטתה תהיה מחייבת. ועדת הביקורת תדון בכל עניין שיוצג בפניה ע"י חבר בחברה.

9.6.3 חברי ועדת הביקורת רשאים להשתתף בכל ישיבה ודיון של מוסדות החברה ולהביע דעתם בכל נושא הקשור לענייניה, אך הם מנועים מלהשתתף בהצבעות הנדרשות מחברי הועד. מחובתם של חברי ועדה זו להתריע בפני היו"ר וחברי הועד אודות אי-עמידה בכללי התקנון.

9.6.4 הועדה תדון בכל עניין שנראה לה צודק ומועיל לתפקוד התקין של החברה.

9.6.5 יו"ר ועדת הביקורת יגיש ליו"ר החברה דו"ח שנתי אודות פעולותיה. הכתוב בדו"ח זה יובא לידיעת החברים לקראת כינוס האסיפה הכללית.

9.7 כהונת חבר ועד החברה הישראלית לרפואת ספורט

9.7.1 חברי ועד (מזכיר, גזבר, חבר ועד או חבר בועדת הביקורת) נבחרים לקדנציה אחת בת 3 שנים. כהונת חבר ועד תוגבל לשלוש קדנציות רצופות כאשר בשתיים מהן הוא יוכל לכהן כיו"ר. לאחר שלוש קדנציות, לא יוכל החבר להגיש מועמדותו להיבחר לוועד במשך תקופה של קדנציה מלאה אחת לפחות.

9.8 קבוצות עניין החברה הישראלית לרפואת ספורט

9.8.1 קבוצת עניין הנה גוף מקצועי המורכב מחברים הרשומים בחברה לרפואת ספורט ופועלים בשמה ובמסגרתה על פי תקנון החברה והנהלים הנקבעים מעת לעת ע"י חברי הועד.

9.8.2 החברה תפעל לטיפוח קבוצות עניין בתחומים הקשורים לרפואת הספורט והמאמץ הגופני ותסייע לפעילותם, במידת האפשר.

9.8.3 קבוצת עניין רשאית לבחור מתוכה חבר אשר ייצגה במידת הצורך בדיוני ועד החברה. החלטותיה תועברנה אל יו"ר החברה במכתב חתום ע"י החברים הפעילים בקבוצת העניין.

9.8.4 יו"ר החברה רשאי לזמן נציג קבוצת עניין להשתתף בדיון בנושא הנוגע לתחום עיסוקו, במידה והוא מתקיים בישיבת הועד. אותו נציג רשאי להשתתף בדיון, אך לא תינתן לו זכות הצבעה.

10. הזכות לבחור ולהיבחר החברה הישראלית לרפואת ספורט

10.1 כל חבר בחברה זכאי להשתתף בבחירות למוסדות החברה ובלבד שעמד בקריטריונים הללו:

 • בעל תואר ראשון ומעלה.
 • לא עבר על תקנון החברה ואין לו בעיה אתית המגבילה את מועמדותו.
 • נרשם לחברה ושילם מסי-החבר כנדרש, עד 3 חודשים טרם סגירת רשימת המועמדים להיבחר לוועד.

10.2 כל חבר רשאי להציג מועמדותו להיבחר למוסדות החברה, מלבד תפקיד יו"ר ובלבד שעמד בקריטריונים הללו:

 • בעל תואר ראשון ומעלה באחד ממקצועות הבריאות ו\או הספורט.
 • לא עבר על תקנון החברה ואין לו בעיה אתית המגבילה את חברותו.
 • חברות רציפה בחברה לרפואת ספורט במשך השנתיים שקדמו לבחירות.
 • שילם מסי-החבר כנדרש, עד שלושה חודשים לפני מועד סגירת רשימת המועמדים להיבחר.

10.3 כל חבר, רופא במקצועו, רשאי להציג מועמדותו לתפקיד יו"ר החברה, בתנאי שעמד בקריטריונים הללו:

 • בעל רישיון קבוע לעסוק ברפואה במדינת ישראל.
 • לא עבר על תקנון החברה ואין לו בעיה אתית המונעת הגשת מועמדותו.
 • חברות רציפה בחברה לרפואת ספורט במשך שלוש השנים שקדמו לבחירות.
 • שילם מסי-החבר כנדרש, עד שלושה חודשים לפני מועד סגירת רשימת המועמדים לתפקיד היו"ר, כפי שנקבע ע"י חברי הועד.

11. שינוי בתקנון החברה הישראלית לרפואת ספורט

11.1 הצעה לשינוי בתקנון תשלח בכתב למזכיר החברה עד ששה שבועות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית שנקבעה ע"י חברי הועד.

11.2 כל הצעה לשינוי בתקנון תובא לידיעת החברים באמצעות מזכיר החברה, עוד לפני כינוס האסיפה הכללית שבה היא אמורה לעלות לדיון.

11.3 החלטות לשינויים בתקנון מחייבות רוב של שני שלישים מקולות החברים בעלי זכות ההצבעה אשר יהיו נוכחים במעמד האסיפה הכללית.

11.4 כל שינוי בתקנון יכנס לתוקף מיד עם אישורו ע"י האסיפה הכללית.

12. פירוק החברה הישראלית לרפואת ספורט

12.1 הצעה לפירוק החברה תחייב חתימתם של שני שלישים מחברי הועד.

12.2 על פירוק החברה יוחלט באסיפה כללית שלא מן המניין שתכונס ע"י היו"ר ובהיעדרו, ע"י סגנו.

12.3 ההצעה תידון באסיפה רק לאחר שתשלח לכל החברים הודעה בכתב על מועד קיומה.

12.4 להחלטה על פירוק החברה ידרשו, נוכחות של 50% ומעלה מן החברים במעמד מלא ורוב של 75% ומעלה מבעלי זכות ההצבעה אשר יהיו נוכחים במעמד האסיפה הכללית.